Selecteer een pagina

Hier treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Red Circle Videoproducties Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten.

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Red Circle Videoproducties wordt gesloten.
 2. Leverancier: Red Circle Videoproducties, gevestigd te Rijswijk, die de opdracht als bedoeld onder a. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per email bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Red Circle Videoproducties.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Red Circle Videoproducties.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Red Circle Videoproducties niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3: Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Red Circle Videoproducties gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Red Circle Videoproducties schriftelijk of per email anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door Red Circle Videoproducties heeft een eldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 4: Aanvang van de overeenkomst

 1. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per email te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

Artikel 5: Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Red Circle Videoproducties kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Red Circle Videoproducties  niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 3. Red Circle Videoproducties heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 6: Levering

 1. Oplevering van een productie geschiedt altijd in overleg met de opdrachtgever.
 2. De door Red Circle Videoproducties  opgegeven dan wel overeenkomen (af)(op)leverdatum is informatief, geldt bij benadering en derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de opgegeven (af)(op)leverdatum, dient Red Circle Videoproducties alvorens jegens cliënt in verzuim te zijn, middels aangetekend schrijven door deze in gebreke te zijn gesteld.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Red Circle Videoproducties  zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 7: Overmacht

 1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van virussen, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen van vervoer, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, stroom, gas, of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht en zijn niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

 

Artikel 8: Prijs

 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Red Circle Videoproducties heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

Artikel 9: Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening op opschorting te kunnen beroepen.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
 3. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop vervallen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder inbegrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente met een minimum van 200 Euro.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 10: Rechten van industriële eigendom en auteursrechten

 1. Op alle door de leverancier vervaardigde goederen, zoals ontwerptekeningen, prints, proefdrukken, werk- en detailtekeningen, storyboards, scripts, draaiboeken, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, geluidsbestanden, berust het industrieel eigendomsrecht danwel het auteursrecht van de leverancier, ook als één of meer van de hiervoor vermelde creaties als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur staan vermeld.
 2. De leverancier is niet gehouden de rechten als genoemd in lid 1 aan de opdrachtgever over te dragen.
 3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde goederen voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeengekomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
 4. Opdrachtgever garandeert aan leverancier dat de opdrachtgever copyright heeft op alle items, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafi sche voorstellingen, muziek-, film-, geluidsbestanden en teksten die de opdrachtgever aanlevert, of dat er toestemming is van de copyright houder voor opname van deze elementen in een opdracht.
 5. Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derde uit hoofde van inbreuk op rechten van industriële eigendom en auteursrechten terzake de opdrachtgever aan leverancier aangeleverde items als hiervoor vermeld.
 6. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle vorderingen van derden voor zover onverhoopt mocht blijken dat opdrachtgever hetgeen hij overeenkomstig lid 4 heeft gegarandeerd niet nakomt of dat opdrachtgever ten onrechte de hiervoor vermelde garantie heeft verstrekt.

 

Artikel 11: Eigendom opdrachtgever

 1. De leverancier zal door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, een print, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze duplicaten onder zich te houden voor het geval afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 4. De opdrachtgever verleent de leverancier omgaand op verzoek van leverancier een pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

 

Artikel 12: Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van leverancier, is leverancier nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. Voorts geldt als aanvullende schadebeperkende omstandigheid dat leverancier nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst en leverancier voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade die de leverancier van haar leverancier vergoed krijgt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die mochten ontstaan door schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig danwel onzorgvuldig gebruik van de door opdrachtgever aan leverancier geleverde producten en diensten.
 4. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Daarnaast is leverancier nimmer aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen.
 6. Ondanks het feit dat leverancier de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door leverancier. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

 

Artikel 13: Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming nvan de wederpartij.

 

Artikel 14: Buitengebruikstelling

 1. Red Circle Videoproducties heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Red Circle Videoproducties niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Red Circle Videoproducties zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Red Circle Videoproducties kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Red Circle Videoproducties gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

 

Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden

 1. Red Circle Videoproducties behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 16: Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Red Circle Videoproducties en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2.  Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.